Verksamhetsplan 2019/2020

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019/2020. Verksamhetsplanen avser tiden mellan 2 årsmöten.

Vägar
Grusvägarna underhålls genom ”sladdning” en gång under våren. Snöröjning görs efter behov med ambitionen att hela området skall vara tillgängligt hela året oavsett vädersituation.
Plogning av det belagda vägnätet utförs med mindre maskin, alternativt stor maskin med gummiskär utan tryck.
Siktröjning görs under våren vid behov. Utsättning av farthinder på våren och borttagning innan vintern. Söka fortsatt statsbidrag för drift av vissa av våra vägar.

Markvård
kontinuerlig markvård, dvs. underhåll av tidigare genomförda arbeten, slyröjning, klippning under augusti av gräs i Lofthusområdet, klippning av gångstigar från festplatsen och Lofthusområdet till stranden samt stigen mellan Björnbergsstigen och Kvarnåkershamnsvägen.

Sannolikt behöver spängerna längs stigen till Brudkorset successivt bytas ut. Stigen till brudkorset röjs vid behov.

Fornminnen
Fornminnen i området hålls tillgängliga genom röjning och klippning.

Bryggan och stranden
Upptagning och nedläggning av badbryggan. Nedläggning görs i under
maj och upptagning senast i månadsskiftet augusti-september vilket är tidigare jämfört med de senaste åren. Detta för att minska risken för stormskador.

Bevaka behov av underhåll av fundament och bryggelement.

Fortsatt arbete med släkesborttagning. Arbeta för fortsatt LOVA- bidrag vilket är nödvändigt för att utföra arbetet i nuvarande omfattning.
Verka för externa bidrag till driften av bryggan.

Tennisbaneområdet
Slutföra eventuellt resterande arbeten.

Festplatsen
Dansbanan vid festplatsen är i undermåligt skick och behöver sannolikt hel ombyggnad för att kunna bibehållas.

Flaggning
Flaggning vid festplatsen på officiella flaggdagar med svensk flagga och under övrig tid är vimpel hissad. Flaggning med svensk flagga eller vimpel sker endast under sommarsäsongen.

Städdag
Minst en årlig städdag anordnas med korvgrillning och kaffeservering. Under städdagen rensas bland annat stranden från skräp men även andra arbetsinsatser kan ingå för att vidmakthålla områdets kvaliteter.

Midsommarfest
Organisering av midsommarfest med stångresning och musikunderhållning.

Underhåll av föreningens egendom
Maskiner och utrustning underhålls.

Insamling av ris
Fortsatt möjlighet att lämna ris vid några uppsamlingsställen där riset senare flisas och körs bort.

Hemsidan
Fortsatt drift av hemsidan med nuvarande ambition.

Kaninfrågan
Vi kommer fortsatt arbeta med att störa kaninerna på deras etableringsställen men även om möjligt finns av Silte Jaktvårdslag för avskjutning när det är möjligt.

Kvarnåkershamn i juli 2019

Styrelsen