Viktigt att bevara höga naturvärden trots vattenverket

På fredag den 17 november invigs bygget av Kvarnåkershamns bräckvattenverk. Med anledning av byggstart har styrelsen sammanfattat sin generella syn på projektet:

Projektet tryggar vattenförsörjningen

Det är nödvändigt att bräckvattenverket kommer till stånd för att trygga dricksvattenförsörjningen för södra Gotland och samfälligheten har förstått att Kvarnåkershamn har ett bra geografiskt läge.

Samtidigt kan det finnas de som oroas för effekterna av etableringen i vårt område.

Kvarnåkershamn med dess höga naturvärden är en oas för det rörliga friluftslivet och området har aldrig varit avsett för verksamhet av industriell karaktär. Samtidigt har utgångspunkten för Kvarnåkershamns Södra samfällighetsförenings styrelse varit att stödja projektet, under förutsättning att det inte får några betydande nackdelar för vårt område.

Risk för miljöpåverkan

Eftersom styrelsen har gjort bedömningen att det finns risk för betydande miljöpåverkan till följd av etableringen, anser de att prövningen enligt plan- och bygglagen borde ha skett genom detaljplaneförfarande och att miljöprövningen enligt miljöbalken borde ha omfattat inte bara effekterna i havet utan också hela anläggningen på land. Region Gotland har, kanske med hänsyn till ärendets brådska, valt en annan process där byggnaden prövas enbart med bygglov och miljöprövningen främst omfattar effekterna i havet.

Region Gotland har lyssnat på styrelsens förslag

Styrelsen har medverkat konstruktivt i bygglovsprocessen och har också fått gehör för flera av sina synpunkter:

  • Anläggningen har flyttats in i skogen för att en skyddande vegetationsridå ska kunna sparas mot Kvarnåkershamnsvägen.
  • Pumphuset har fått en utformning som anknyter till strandbodarnas bebyggelsetradition.
  • En fördjupad bullerutredning visar att det inte bör bli störande ljudnivåer för omgivningen.
  • Kvarnåkershamnsvägen planeras att asfalteras för att klara det ökade trafiktrycket till och från bräckvattenverket.

Skydda och återställ naturen

Nu är det dags för byggstart och det styrelsen med kraft framförallt vill framhålla inför genomförandet är vikten av att så långt det är möjligt skydda befintlig vegetation under byggtiden genom att vegetation och närbelägna träd skyddas så att de inte skadas, samt att naturen återställs och stödplantering sker där det behövs efter byggtiden, både i byggnadens näromgivning och i ledningsstråken.

Infartsväg till bräckvattenverket

Strax före invigninsceremonin av byggnationen av Kvarnåkershmans bräckvattenverk anläggs infartsväg till bygget.

Infartsväg till Kvarnåkershamns bräckvattenverk byggs.

Text: Pia Löfqvist Gustafsson och Kristina Berglund
Foto: Lennart Cantell