Tilläggsanslag för anläggning av väg i Kvarnåkershamn

Saxat ur Regionstyrelsens sammanträde 13 december: Regionstyrelsen beslutar att tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 5,5 mnkr avseende beläggning av enskild väg. Finansiering av tilläggsanslag sker via tekniska nämndens egna kapital. Tilläggsanslag avseende driftskostnader avslås.

Region Gotland bygger ett nytt bräckvattenverk i Kvarnåkershamn. Under byggtiden kommer befintlig väg att utsättas för stora påfrestningar i form av tunga transporter. Bedömningen är att vägen i nuläget är i så pass dåligt skick att den inte klarar tunga transporter, varken under byggtiden eller i ett framtida perspektiv.  När vattenverket är driftsatt och klart till sommaren år 2019 kommer det återkommande att transporteras kemikalier till vattenverket med tunga fordon. Regionen är delägare i den enskilda vägen som är totalt fyra km lång.

Ta del av hela mötessammanfattningen »