Höstbrev från styrelsen

”Tiden går fort när man har roligt” men i Kvarnåkershamn är det inte bara tiden som gått fort, mycket har också hänt i området sedan förra hösten. I höstbrevet från styrelsen kan du ta del av en del av allt som hänt:

Bad, strand och brygga

Antal besökande vid Kvarnåkershamnsbadet har ökat markant.  Både besök av badande men även som ett utflyktsmål  till exempel i samband med solnedgångar. 

Foto: Pia Löfqvist Gustafsson

Sedan något år tillbaka rensas Kvarnåkershamns strand på släke, (rutten tång och sjögräs som spolats upp på stranden). Det är en miljöåtgärd, som föreningen får bidrag för från Länsstyrelsen genom ett projekt som heter LOVA. Syftet är att förbättra havsmiljön för Östersjön runt Gotland. Som bonus har vi fått tillgång till en inbjudande badstrand utan mängder av illaluktande släke.

Sommaren 2018 var lång, med härliga badtemperaturer långt in i september, vilket gjorde att tidpunkten för att ta upp bryggan sköts fram. Under en tidig höststorm spolades ett antal bryggelement ner i vattnet. Alla delar kunde slutligen bärgas, men bryggans ordinarie underhåll blev  mer omfattande med reparationer av det som gick sönder i höststormen. För att undvika problem med kommande höststormar togs därför bryggan upp redan sista helgen i augusti i år.

En viktig fråga framöver är att säkra finansieringen av bryggan. I dagsläget är det samfälligheten som står för kostnaderna. En mindre del kommer in genom frivilliga bidrag. Det handlar om kostnader för  iläggning och upptagning, samt löpande underhåll av bryggelement och fundament. Kontakter kommer tas med olika intressenter för samfinansiering och möjligheter till bidrag från Region Gotland.

Stor aktivitet och många trevliga initiativ kring Kvarnåkersvallen

Området med tennisbana och boulebana har utvecklats under det senaste året och i samband med tillkomsten av utegymmet döptes området till Kvarnåkersvallen.

Foto: Sophie Ekerman

Det har varit fråga om en omfattande renovering, såsom finplanering av området som helhet samt renovering av nät med mera kring tennisbanan. Tennisbanan har också öppnats för boende utanför föreningen, som uppmanas att betala en mindre avgift när de utnyttjar banan. Utanför tennisbanan har ett utegym anlagts. En grusgång är anlagd och en ny anslagstavla är uppbyggd. Slutligen har förrådsboden helrenoverats.

Under sommaren har såväl tennisbana som utegym och dansbana använts flitigt och flera personer har bjudit in till gruppträning i gymmet och på tennisbanan, yoga vid festplatsen och andra träffar. De här initiativen har aviserats på föreningens Facebooksida. Många kvarnåkershamnsbor har återkopplat till styrelsen att de upplever Kvarnåkersvallen som ett lyft för området som helhet. Användningen av tennisbanan har ökat påtagligt. Gymanläggningen är uppskattad och har använts flitigt av kvarnåkershamnsbor i alla åldrar.

Vatten och väg

Studiebesök vid bygget av Kvarnåkershamns bräckvattenverk. Foto: Bernt Gustafsson

Under det senaste året har Kvarnåkershamns bräckvattenverk blivit färdigt och dricksvattenförsörjningen för södra Gotland är därmed säkrad. Region Gotland och Nybergs Entreprenad har bjudit in till flera visningar av bygget och det färdiga vattenverket. I samband med bygget av vattenverket asfalterades också Kvarnåkershamnsvägen. Och nu i höst har den återstående biten av Kvarnåkershamnsvägen, från vattenverket till Lofthusvägen också blivit asfalterad.  

Samarbete och samkväm

Även i år genomfördes den traditionsenliga vårstädningen i området. Ett stort tack till alla som deltog! Det blev en trevlig aktivitet som avslutades med korvgrillning och kaffe.

Midsommarfirandet vid dansbanan är också en uppskattad och återkommande festlighet med musikunderhållning och lekar.

Vad händer framöver?

I jämförelse med föregående säsong med nyetableringen vid Kvarnåkersvallen inriktas styrelsens arbete mera på att förvalta samfällighetens tillgångar och sköta om de gemensamma ytorna i området. Ambitionen är att fortsättningsvis upprätthålla en hög kvalitet i samfälligheten, dvs att leva upp till det goda rykte som vårt område har.

Exempel på uppgifter vi nu jobbar vidare med:

  • Kontakter med Region Gotland angående bryggfinansiering
  • Förnyad ansökan av LOVA-bidrag
  • Vid Kvarnåkersvallen övervägs bland annat förbättringar av markunderlaget på tennisbanan.
  • Dansbanan är i dåligt skick och kommer byggas om under våren.
  • Föreningens skogsvårdsplan kommer att uppdateras.
  • Ytterligare en städdag, som genomförs på hösten är också under diskussion.
  • Slutligen tänker styrelsen inleda ett arbete att söka aktivera medlemmarna i olika arbetsgrupper: Vi tänker oss att det skulle vara bra om det finns en tennisgrupp, en festkommitté och en städgrupp. På så sätt blir fler personer delaktiga i  att området fortsätter utvecklas.  

Vi önskar dig en riktigt skön höst!

Styrelsen