En hösthälsning från styrelsen

Så både kom och gick sommaren även detta år. Vi är många som tillbringade en tid här i Kvarnåkershamn under sommaren, och vi är många som var glada över att Folkhälsomyndigheten tillät oss att genomföra våra resor.  

Den årliga stämman hölls den 24 juli, den enda dagen med ihållande regn. I styrelsen har vi kommit igång med arbetet och vill dela med oss både av vad vi har diskuterat hittills och vad vi har framför oss.   

Extrastämma eller ej 

Det blev en något turbulent start för den nyvalda styrelsen, där diskussionen om huruvida vi skulle behöva kalla till en extrastämma eller inte upptog de första veckorna. Som ni vet kallade vi inte till en sådan mot bakgrund av att styrelsen, trots ett avhopp, fortfarande är beslutsför.  

Årsavgift och extradebitering 

Under årets stämma beslutades att årsavgiften skulle höjas till 2100 kr för bebyggd fastighet och 1050 kr för obebyggd fastighet. 

 Styrelsen utreder ett sätt för medlemmarna att kunna notifieras om att betala in årsavgiften. Innan vi är klara med detta kommer vi att ombesörja utskick av fakturor för detta verksamhetsår. Dessa skickas med post i slutet av september. De medlemmar som redan betalat in sin årsavgift och eventuellt extradebitering kommer att kontaktas.

Dessutom beslutades det på stämman att en extradebitering om 1000 kr skulle tas ut för verksamhetsåret 2020/2021. Förslaget om extradebitering både lades fram och beslutades under stämman vilket strider mot regelverket. För att beslutet ska vara giltigt krävs att information om förslaget har gått ut före stämman. Detta innebär alltså att beslutet är ogiltigt och att extradebiteringen inte kommer att tas ut. Vill samfälligheten ta ut en extradebitering under kommande verksamhetsår måste förslaget skickas ut i samband med kallelsen till nästa stämma.  

Hur vi informerar och kommunicerar 

Som ni säkert redan har noterat har vi flera kanaler för kommunikation, varav en är helt ny. Det finns två Facebookgrupper: dels ”Kvarnåkershamn” som är öppen för alla, dels ”Kvarnåkersvallen” för fastighetsägare i vår samfällighet.  

När det gäller hemsidan har styrelsen valt att den endast ska innehålla praktisk och viktig information. Här ska det inte förekomma meningsutbyten. Därtill är det viktigt att poängtera att hemsidan är styrelsens kommunikationskanal och att alla inlägg som publiceras ska godkännas av oss. Av denna anledning har vi rensat en del tidigare inlägg och flyttat dessa till Facebookgruppen ”Kvarnåkersvallen”.  

Badplatsen vid stora bryggan 

Strax efter årets stämma kontaktades vi av Kvarnåkershamns stugägarförening. Precis som säkert många av oss har noterat, har även de iakttagit att det under sommaren förekommit ett stort antal bilar som parkerats på stranden vid stora bryggan. Stranden är skyddad (riksintresse, naturreservat och strandskydd) och enligt huvudregeln i terrängkörningslagen får inga motorfordon köra på barmark i terräng. 

Tillsammans med Kvarnåkershamns stugägarförening har styrelsen därför beslutat förhindra att bilar körs ner på stranden. Vi kommer att sätta upp en ”motorfordonstrafik förbjuden”-skylt vid infarten från Kvarnvägen till Strandstigen samt en mer informativ skylt en bit ner på vägen där det framkommer att bilar inte är tillåtna på stranden. Såväl Länsstyrelsen som markägare har lämnat sina medgivanden. Liksom idag hänvisas till regionens parkeringsplats något längre norrut.  

I slutet av augusti gick stegen längst ut på bryggan sönder. I samband med iläggning till våren kommer en ny stege att vara på plats.  

Gemensamma insatser 

Mot bakgrund av att vi är en relativt liten styrelse som ska hantera en del uppgifter har vi som mål att adjungera in kompetenta och kunniga personer att hantera sådant som de är duktiga på. Vi är övertygade om att vår samfällighet har många medlemmar som både kan och vill hjälpa till på olika sätt.  

Det finns många som gör ett stort arbete i vår samfällighet för att se till att allt fungerar, år efter år. Det är också flera personer som tagit på sig att utreda sakfrågor under detta verksamhetsår. Tillsammans ser vi efter vårt område. Det är något som vi ska vara stolta över och som denna styrelse vill uppmuntra.  

Har du möjlighet att hjälpa till på något vis? Hör gärna av dig till oss på info@kvarnakershamn.se eller direkt till någon av oss i styrelsen. Bli heller inte förvånad om vi hör av oss till dig och ber om hjälp eller råd.  

På återhörande! 

Med hösthälsningar från styrelsen 

Anna Holmgren, Erik Gutenwik, Robin Ljungar och Åsa Brändefors