Uppskattad badstrand med LOVA pengar

Årets LOVA-projekt 2020

Övergödning har länge varit ett av de allvarligaste miljöproblemen i våra hav. Stora mängder näringsämnen transporteras till havet från exempelvis skogs- och jordbruksområden och dåligt renade avlopp. Sedan början av 1900-talet har tillförseln av näringsämnen till havet mångdubblats.

År 2009 inrättade regeringen ett nytt bidrag, LOVA, för lokala vattenvårdsprojekt. LOVA är en viktig del av regeringens samlade havsmiljösatsning. Regeringen vill ta vara på och stimulera kreativa initiativ på lokal nivå med särskilt fokus på att minska övergödningen. Genom stödet stärks den lokala delaktigheten i havsmiljöarbetet. Dessutom stimuleras utveckling av nya åtgärder. Bidraget ges till kommuner och ideella organisationer. Merparten av stödet ska användas till åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor- eller kväveföreningar i Östersjön eller Västerhavet.

Arbetet inom ramen för LOVA-projektet styr mot flera av Sveriges miljökvalitetsmål (http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/).

Det finns flera sätt att angripa övergödningen och i vårt fall handlar det om s.k. symptombehandlande åtgärder vilka är sådana som minskar den fosfor och det kväve som redan nått, eller kommer att nå, haven genom algskörd eller släkeskörd som vi säger här på Gotland.

Vår samfällighet har även i år, precis som 2019, arbetat med att förbättra kvaliteten på vattnet och strandlinjen i området kring vår badbrygga.

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, förmedlade av Länsstyrelsen i Gotlands län men vi har även bidragit med egna pengar och en hel del ideellt arbete från samfälligheten. Styrelsen vill rikta ett extra tack till Lennart Cantell för hans tidigare insatser och förtjänstfulla arbete med släkeröjning och hantering av LOVA.

Resultatet av årets arbete är att vi vid fyra tillfällen totalt har avlägsnat c:a 260 ton släke med hjälp av Smedbergs Gård AB (rensning av strandlinjen) och Perz Gräv AB (borttransport). Det avlägsnade släket har bland annat innehållit c:a 1 300 kg kväve och 130 kg fosfor. Släket kommer att så småningom återanvändas för jordförbättring inom jordbruket.

Det känns bra att vår samfällighet är med och bidrar till en bättre havsmiljö liksom att en resultatrelaterad samhällsnytta nås genom att förhöjda rekreations- och estetiska värden uppnås. Vi har för avsikt att söka bidrag även för kommande år så att vi har möjlighet att fortsätta detta viktiga arbete.

Erik Gutenwik / Styrelsen