Vårhälsning från styrelsen

En vårhälsning från styrelsen

Våren kom fort men gjorde sedan en helomvändning till vinter igen. Förhoppningsvis är vi nu på rätt väg, men vad det verkar är också en tredje våg av ökad smittspridning på ingång. Med tanke på läget får vi helt enkelt vänta och se åt vilket håll det går samt anpassa oss efter de rådande omständigheterna. Vi har åtminstone inlett planeringen för aktiviteter till våren och till midsommar så gott vi kan i denna föränderliga tid.

En corona-anpassad städdag
Den traditionsenliga städdagen är en viktig dag för vårt område, dels för att vi får en möjlighet att träffas, dels för att vi tillsammans bidrar till att Kvarnåkershamn förblir en skräpfri plats. Vi planerar för att genomföra städdagen den 15 maj kl. 10–12. Vi kommer att anpassa aktiviteterna efter rådande omständigheter och är hoppfulla om att vi kommer att hitta ett sätt att kunna göra nytta och sedan umgås tillsammans. Vi återkommer om städdagen när det närmar sig.

Blåsippor och vitsippor hör våren till.

Midsommarfirande


Det årliga midsommarfirandet vid dansbanan kommer att hållas som tidigare. Vi kommer dock att anpassa detta efter rådande omständigheter så att vi kan fira midsommar tillsammans på ett säkert sätt. Vi återkommer med förslag på hur vi kan göra detta på bästa sätt.

Stora bryggan i behov av underhåll
På styrelsens uppdrag har det gjorts en utredning av stora bryggan. Utredningen visar att bryggan är i stort behov av reparation som skulle kunna ske över en femtonårsperiod. Samtidigt avser regionen att avveckla mindre badplatser efter ett principbeslut i kommunfullmäktige och har bekräftat att den norra (mindre) bryggan är en av dessa.

Samfälligheten, tillsammans med Kvarnåkershamns stugägarförening och Borum, kommer nu under våren tillsammans att utreda om, och i så fall hur, bryggorna kan bevaras och underhållas. Det handlar dels om att hitta en form för eventuell samverkan, dels om att utreda hur kostnaderna kan finansieras. Redan nu har Kvarnåkershamns stugägarförening ställt en intressefråga till sina medlemmar. Eftersom vår samfällighet har en annan form för beslut avser styrelsen att kalla till ett informationsmöte under den senare delen av våren där utredningen kan föredras och olika alternativ presenteras och diskuteras. Vi återkommer inom kort med datum och former för detta möte.

Samfällighetens årliga stämma
Stämman kommer att genomföras den 22 juli 2021 kl 10. Preliminärt hålls stämman i Silte bygdegård, men vi kommer förstås att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och återkomma med information när det närmar sig. Vi vill påminna alla medlemmar om att i god tid inkomma med motioner till stämman, motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 maj. Motioner skickas via e-post till info@kvarnakershamn.se

Övrigt

  • Flaggstången vid festplatsen som gick av i höstas är bortforslad och en ny flaggstång är beställd.
  • En ny stege till badbryggan är beställd eftersom den förra gick sönder i slutet av sommaren.

Hälsningar från styrelsen 
Anna Holmgren, Erik Gutenwik, Robin Ljungar och Åsa Brändefors