Styrelsen informerar om badbryggan

Nästa sommar, och nästa, och nästa….

Information om badbryggan

Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening mottog, som tidigare nämnts, en stämning 2022-
08-09. Styrelsen har efter att ha konsulterat juridisk expertis på området samt noggrant ha vägt
möjligheter och kostnader för en ev. process, valt att medge yrkandet.
Mark- och miljödomstolen upphäver därför beslutet under punkten 9 c) i protokollet från
årsstämman den 23 juli 2022, avseende beslut om att uppdra åt styrelsen att genomföra föreslagen
renovering av bryggan och lägga ut bryggan 2023.
Innan stämningsansökan mottogs hade dock styrelsen beställt de arbeten som beslutades under
punkt 9c. Kort efter det att stämningen mottogs avbeställdes arbetena. Visst material var då redan
beställt och vissa andra kostnader var redan nedlagda. Dessa kostnader måste föreningen ersätta
entreprenören för.
I slutet av augusti fick styrelsen en förfrågan från den ideella föreningen Rädda Badbryggan (u b –
under bildande) om att få utföra de arbeten som vår förening är förhindrade att göra enl. domen.
Styrelsen har ställt sig positiv till detta och att ev. material som redan köpts före stämningen kan få
nyttjas av Rädda Badbryggan (u b). Det rör sig främst om tvärbalkar som är specialbeställda för
bryggan. Rädda Badbryggan (u b) planerar att byta ut de resterande tvärbalkarna nu under
september 2022. Detta arbete bedöms som akut för att säkra och sammanbinda de längsgående
balkarna inför kommande höst och vinterstormar. Resterande arbeten med att reparera
betongfundament 3 och 4 är, enligt uppgift från Rädda Badbryggan (u b), planerat att utföras under
våren 2023. Till sommaren 2023 har Rädda Badbryggan (u b) även för avsikt att lägga ut
badbryggan så att vi alla kan bada och njuta av stranden i Kvarnåkershamn även nästa år. Rädda
Badbryggan (u b) finansierar sina egna arbeten genom frivilliga bidrag och ingen kostnad kommer
att belasta vår förening.
För mer information hänvisas till Rädda Badbryggan (u b) (Stefan de Mare’,
epost. stefandemare@hotmail.com)
Styrelsen arbetar för övrigt vidare med uppdraget vi fick från stämman med att ”utreda framtida
drift, organisation och ekonomi avseende bryggan”.
Hälsningar
Styrelsen

/30 augusti 2022