Fullmaktsblankett extrastämma 5 nov 2022

Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening (”SKS”)
Fullmakt avseende SKS extrastämma den 5 november 2022
Fullmaktsgivare:
Fastighetsbeteckning:
Datum: Ort:
Namnteckning: Namnförtydligande:
Namnteckning:* Namnförtydligande:*
Lämnar fullmakt, att föra min/vår talan enligt nedan samt utöva den rösträtt som tillkommer vid
SKS extrastämma den 5 november 2022, till:______________________
Jag/vi röstar i enlighet med styrelsens förslag att inleda tilläggsförrättning
Ja Nej

  • Observera att om fastigheten ägs av mer än en person ska fullmakten undertecknas av samtliga
    ägare.