Kallelse till extrastämma

Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening

Medlemmarna i Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening kallas
härmed till extra föreningsstämma
lördagen den 5 november 2022 kl. 13.00 i Silte bygdegård


Den korta bakgrunden till extrastämman är att ta beslut om att initiera en tilläggsförrättning
med syfte att få bryggan inkluderad i vår gemensamhetsanläggning. Ett sådant beslut fattades
redan på stämman 2005 men någon tilläggsförrättning inleddes aldrig. Då det nu har gått en
tid sedan detta beslut fattades, vill styrelsen få ett förnyat mandat av stämman att initiera en
tilläggsförrättning.


Mer bakgrundsinformation samt utlåtande från Optimus Advokatbyrå finns att läsa, och
hämta, på vår hemsida www.kvarnakershamn.se.


Detta är ett mycket viktigt beslut för vår samfällighet, och för vår brygga, i Kvarnåkershamn.
Vi vill därför uppmana till att engagera er och göra er vilja hörd. Med anledning av detta har
kallelsen och fullmaktsblankett även skickats med e-post eller postalt till samtliga
medlemmar.


Har du själv inte möjlighet att närvara på stämman finns möjlighet att ge fullmakt till någon
som kommer att närvara. Känner ni ingen som skall närvara så går det bra att skicka fullmakt
till endera Erik Gutenwik (styrelseordförande) eller Per Lagerlöf (styrelsesuppleant) som
kommer att närvara på extrastämman.


Vi ser helst att original på fullmakten skickas postalt men också att en kopia på fullmakten
skickas med e-post (om möjligt) i förväg (om postgången skulle krångla). Postal adress och
e-postadress till Erik och Per finner du nedan. Fullmaktsblankett finns att hämta på
www.kvarnakershamn.se.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID EXTRASTÄMMA 2022-11-05

  1. Stämmans öppnande
  2. Fråga om kallelse skett behörigen
  3. Fastställande av röstlängd
  4. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare tillika rösträknare för stämman
  5. Fastställande av dagordning
  6. Initiera tilläggsförrättning avseende bryggan – föredragning av styrelsens förslag samt
    beslut
  7. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna!
Styrelsen
P.S. Medtag eget kaffe/te om du så önskar.

/

Adress som fullmakter kan skickas till:

Erik Gutenwik
Rotstigen 18
623 43 Havdhem
E-post: erik.gutenwik@outlook.com
Telefon: 070-608 8827

Per Lagerlöf
Klöverstigen 8
623 43 Havdhem
per.lagerlof@telia.com
070-253 1341

Bakgrunden till extrastämma 2022-11-05 – Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening

ladda gärna ner texten nedan:


Inledning
Styrelsen har beslutat att hålla en extrastämma i samfällighetsföreningen den 2022-11-05.
Bakgrunden till detta är att beslutet på stämman 2022-07-23, om att renovera och lägga ut bryggan
till sommaren 2023 upphävts av Mark- och miljödomstolen, efter klandertalan av tre av
samfällighetens fastighetsägare. Samfällighetens beslut om att fortsätta att utreda organisation,
framtida drift och ekonomi rörande badbryggan har därför blivit mer brådskande. Som ett steg i
denna utredning behöver vi undersöka om bryggan kan införlivas i vår gemensamhetsanläggning.
Redan på årsstämman 2005 beslutades – enhälligt – att bryggan skulle tillföras samfällighetens
gemensamhetsanläggning, men detta har ännu inte skett. Då det har gått en tid sedan det beslutet
togs, vill nu styrelsen förnya mandatet med att inleda en s.k. tilläggsförrättning, med syfte att
införliva bryggan i föreningens gemensamhetsanläggning. Om bryggan är en del av föreningens
gemensamhetsanläggning, finns inga formella hinder för föreningen att fortsättningsvis sköta och rå
om bryggan.


Detta är den enda frågan som är tänkt att behandlas på extrastämman. Om man inte själv kan
närvara så går det bra att rösta genom att ge fullmakt till någon annan.


Bakgrund

Badbryggor har sedan en lång tid tillbaka, kanske sedan början på 60-talet, funnits i
Kvarnåkershamn. Vid tiden kring 1980, när vår gemensamhetsanläggning bildades, fanns 5 bryggor
och idag finns endast två kvar. Den södra bryggan (som idag är vår samfällighets) samt den norra
bryggan. Badplatsen var kommunal och bryggorna lades ut och togs in och underhölls av dåvarande
Gotlands kommun. Någon gång kring år 1999 beslutade kommunen om att inte längre lägga ut den
södra bryggan. Mellan åren 2000–2005 lades inte den södra bryggan ut och diskussioner fördes
under dessa år mellan samfälligheten och kommunen för att hitta en lösning för att fortsätta att
kunna ha kvar bryggan alternativt att bryggan och betongfundamenten skulle avlägsnas helt. Under
sommaren 2005 nåddes en överenskommelse mellan samfälligheten och kommunen som innebar
att samfälligheten övertog bryggan, liksom drift och underhåll. Bryggan lades i igen till sommaren 2005.


Under åren 2019-2020 började det bli uppenbart att delar av bryggan behövde underhållas.
Omfattningen av underhållsbehovet var dock oklart men bland annat kunde man se att yttersta
fundamentet lutade. En grupp tillsattes efter stämman 2020 med uppgift att utreda olika alternativ
till att utföra erforderligt underhåll på bryggan. Det var svårt att få någon entreprenör att intressera
sig för uppdraget men till sist inkom ett anbud som föreslog en totalrenovering av hela bryggan. Vad
denna bedömning grundade sig på är oklart men att renovera hela bryggan till nyskick ansågs för
kostsamt.


Inför iläggningen av bryggan sommaren 2022 beslutade styrelsen att genomföra en ingående
bedömning av bryggans tillstånd. Dels för att säkerställa att bryggan kunde användas säkert under
sommaren 2022, dels för att skapa sig en bättre bild av bryggans skick. I tillståndsbedömningen
konkluderades att samtliga tvärbalkar behövde bytas ut och att två av betongfundamenten behövde
renoveras (dock inte det yttersta även om det lutar något). I övrigt befanns bryggan vara i bra skick
utan behov av ytterligare reparationer under en längre tid framöver. Byte av de mest ansatta
tvärbalkarna gjordes under våren 2022 så att bryggan kunde användas sommaren 2022. Tanken var
sedan att utifrån stämmans mandat byta ut resterande tvärbalkar samt renovera de två dåliga
fundamenten under hösten 2022. Tillståndsbedömningen redovisades på stämman 2022.
Extrastämma 2022-11-05 – Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening

Fram till sommaren 2022 – från 2005 – har föreningen skött drift och underhåll av bryggan med
medlemmarnas överseende att bryggan inte inkluderas i samfällighetens gemensamhetsanläggning.
Som nämns ovan innebar dock domen i Mark- och miljödomstolen i augusti 2022 ett underkännande
av stämmans beslut om att fortsätta drift och underhåll av bryggan.


Tilläggsförrättning
Syftet med en tilläggsförrättning är att inkludera bryggan i föreningens gemensamhetsanläggning.
Drift och underhåll av tillgångar i gemensamhetsanläggningen finansieras av samfälligheten, vars
intäkter i huvudsak kommer från medlemsavgifter men även från arrenden, bidrag och frivilliga
donationer.


Vid en tilläggsförrättning utses en förrättningsman hos Lantmäteriet att utreda om anläggningen kan
tillföras den ursprungliga gemensamhetsanläggningen. Vid denna bedömning vägs medlemmarnas
enskilda och kollektiva intressen in, såsom exempelvis kostnad mot nytta mm. (se bif. dokument från
Optimus Advokatbyrå).


Tidsåtgången för en tilläggsförrättning är på förhand svår att bedöma. I tillägg till detta är även att
väntetiderna i dagsläget är långa hos Lantmäteriet. Det kan ta ca 10 månader innan ärendet påbörjas
att handläggas av en lantmätare.


Utfallet av förrättningen blir att det antingen går att förrätta in bryggan i samfällighetens
gemensamhetsanläggning och att det då görs, alternativt att det inte kan göras utifrån lag eller
bedömning av andra kriterier enligt ovan. I det fall bryggan inte blir en del av samfällighetens
gemensamhetsanläggning, är det inte längre möjligt för föreningen att underhålla och driva bryggan
framöver.


Kostnaden för en tilläggsförrättning är lika svåra att på förhand bedöma. Den beror till stor del av
hur mycket arbete som förrättningsmannen behöver lägga på ärendet, men enligt våra
underhandsuppgifter med Lantmäteriet (som dock är mycket osäkra beroende på osäkerhet om
handläggningstiden och dess åtgärder) kan kostnaden komma att uppgå till minst 100 000 kr.
Kostnaden kommer att belasta samfälligheten oavsett utfallet av förrättningen.
Vad kommer det att kosta om bryggan blir en del av gemensamhetsanläggningen?
Som nämnts ovan har samfällighetsföreningen alltsedan övertagandet av bryggan 2005 underhållit
och drivit bryggan fram till sommaren 2022.


Kostnaderna för underhållet har varierat under åren. Inför övertagandet av bryggan 2005 byttes
bland annat längsgående stålbalkar ut och kostnaden delades mellan samfälligheten och
kommunen. Därefter har underhållskostnaderna varit relativt låga. Stormskador på bryggdäcket har
lagats och ny badstege införskaffats.


Kostnaden för större underhållsarbeten ska enligt sedvanliga redovisningsregler fördelas över tid.
Exempelvis om ett underhållsarbete förväntas återkomma vart 10:e år, skall kostnaden fördelas över
10 år. Styrelsens bedömning i dagsläget är att ca 30 000 kr bör avsättas årligen för framtida
reparations- och underhållsarbete av bryggan. Vidare uppgår den årliga ”driftkostnaden” (i- och
upptagning av bryggan) till ca 20 000 kr. Vår bedömning innebär således att föreningens årskostnad
för bryggan totalt torde uppgå till ca 50 000 kr, eller 415 kr per fastighet och år. Vidare bör nämnas
att av föreningens sammanlagda årliga kostnader utgör andelen för bryggans kostnader ca 17 %.
Dessutom har det till föreningen inkommit frivilliga bidrag avseende bryggan vilka under
verksamhetsår 2021-2022 uppgick till drygt 8 000 kr.

Värdet av att ha en brygga i Kvarnåkershamn:

Styrelsen bedömer att det finns ett stort värde i att det finns en brygga i Kvarnåkershamn. I
dagsläget finns även den norra bryggan (som hittills drivits av Region Gotland) men det är högst
osäkert hur länge Regionen avser att fortsätta med detta. Det har länge funnits en strategi från
Regionens sida att minska sina utgifter för badstränder kring ön och flera av de tidigare kommunala
baden arrenderas idag ut till näringsidkare såsom exempelvis i Slite. Marken (fastigheten) där den
norra bryggan är belägen ägs dessutom inte av Regionen. Om den norra bryggan skulle avvecklas så
finns endast en brygga kvar i Kvarnåkershamn under förutsättning att samfällighetens brygga består.
Vi konstaterar att en brygga i Kvarnåkershamn i princip ör nödvändigt för att det ska fungera att
bada på ett bra och trevligt sätt; utan brygga är man bli tvungen att på stenig botten vada ut genom
släken, som ofta finns vid strandkanten, ca 60 meter innan det är möjligt att doppa sig ordentligt.
Incitamentet för samfälligheten att fortsätta arbetet med släkesrensning minskar dessutom vid
frånvaron av en brygga, och om det arbetet upphör kommer mycket släke att samlas på stranden
vilket också inverkar negativt på möjligheterna till en trevlig badupplevelse.
Förutom att det är många i vår förening som uppskattar och värdesätter bryggan torde den vara
värdehöjande för fastigheterna i Kvarnåkershamn. Att ha en attraktiv badstrand i närheten av vår
samfällighet ökar dessutom attraktionskraften för hela området. Många nytillkomna fastighetsägare
i Kvarnåkershamn har uttalat att närhet till en trevlig badstrand med brygga har haft stor betydelse i
val av Kvarnåkershamn som ort för sitt semesterboende.


//Styrelsen för Södra Kvarnåkershamns samfällighetsförening

PM Optimus Advokatbyrå, finns även i separat inlägg:

e.u. G A K 2022-10-20