Nu inleds röjningen/gallringen

Nu inleds den planerade röjningen/gallringen av det så kallade inre området inom samfälligheten. Gränserna för arbetet framgår av bifogade kartskiss. Arbetet kommer att utföras av vår entreprenör Lars Dahlberg. Gallringen och röjningen kommer att ske med skogsmaskiner och manuellt med motorsåg och röjsåg. Det kommer således att höras och synas. Utförandet kommer att anpassas till väder och markförhållanden i syfte att undvika markskador och brandrisker.

Röjningen/gallringen sker i enlighet med skogs- och markvårdsplanen som beslutades på stämman 2022 och med den verksamhetsplan som föredrogs och beslutades på stämman 2023. Detaljplaneringen har skett av skogsvårdsgruppen – Lars Sundström, Lennart Weiss och Peter Kovaleff. Gruppen har i sin planering haft samtal med 28 berörda tomtägare om närområdet till deras tomter. Detta har resulterat i att enskilda träd markerats för nedtagning eller får ej tas ned med blå respektive röda band. Det finns även en del gula band i terrängen, vilka markerar gränser mellan tomt- och samfälld mark till hjälp för entreprenören.

Avverkade träd och buskar kommer att läggas upp på tillfälliga lagringsplatser utöver de vanliga högarna för flisning – bland annat på ängen före kurvan på Grenstigen. Platserna kommer att väljas med hänsyn till utforsling och senare hämtning av nedtagna stammar och grenar.

Frågor om arbetet kan ställas till skogsvårdsgruppen:

Lars Sundström 070-5661234

Lennart Weiss 070-5213781

Peter Kovaleff 070-4201506”