Samråd om miljötillståndsprövning för det nya bräckvattenverket

Berörda grannar tillsammans med styrelsen har fått möjlighet att yttra sig över samrådsunderlag inför kommande miljötillståndsprövning för ledningsförläggning, vattenintag och utsläpp av koncentrat vid det planerade bräckvattenverket i Kvarnåkershamn. Tillståndet kommer så småningom att meddelas i dom av Mark- och miljödomstolen.

Styrelsen för samfälligheten har nu skickat bifogade yttrande till Tekniska nämnden.

[dg ids=”747″]

Kontaktperson för samfällighetens skrivelse är Kristina Berglund, se bifogade dokument.