Årets LOVA-projekt 2021

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, förmedlade av Länsstyrelsen i Gotlands län, och vår samfällighetsförening har även bidragit med egna pengar och en hel del ideellt arbete.

Övergödning har länge varit ett av de allvarligaste miljöproblemen i våra hav. Stora mängder näringsämnen transporteras till havet från exempelvis skogs- och jordbruksområden och dåligt renade avlopp. Sedan början av 1900-talet har tillförseln av näringsämnen till havet mångdubblats.

År 2009 inrättade regeringen ett nytt bidrag, LOVA, för lokala vattenvårdsprojekt. LOVA är en viktig del av regeringens samlade havsmiljösatsning.

Regeringen vill ta vara på och stimulera kreativa initiativ på lokal nivå med särskilt fokus på att minska övergödningen. Genom stödet stärks den lokala delaktigheten i havsmiljöarbetet. Dessutom stimuleras utveckling av nya åtgärder. Bidraget ges till kommuner och ideella organisationer. Merparten av stödet ska användas till åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor- eller kväveföreningar i Östersjön eller Västerhavet.

Arbetet inom ramen för LOVA-projektet styr mot flera av Sveriges miljökvalitetsmål (http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/).

Det finns flera sätt att angripa övergödningen och i vårt fall handlar det om s.k. symptombehandlande åtgärder vilka är sådana som minskar den fosfor och det kväve som redan nått, eller kommer att nå, haven genom algskörd eller släkeskörd som vi säger här på Gotland.

Vår samfällighet har även i år, precis som tidigare år, arbetat med att förbättra kvaliteten på vattnet och strandlinjen i området kring vår badbrygga.

Resultatet av årets arbete är att vi vid fyra tillfällen totalt har avlägsnat c:a 84 ton släke med hjälp av Smedbergs Gård AB (rensning av strandlinjen) och Perz Gräv AB (lastning och borttransport).

Prover av det avlägsnade släket har analyserats av Agrilab AB i Uppsala utifrån 8 ämnesgrupper. Utifrån analyssvaret kan vi se att vi bland annat har avlägsnat c.a 700 kg kväve och 50 kg fosfor. Släket kommer att så småningom återanvändas för jordförbättring inom jordbruket.

Det känns bra att vår samfällighet är med och bidrar till en bättre havsmiljö liksom att en resultatrelaterad samhällsnytta nås genom förhöjda rekreations- och estetiska värden. Vi har för avsikt att söka bidrag även för kommande år så att vi har möjlighet att fortsätta detta viktiga arbete.

Styrelsen/ Erik Gutenwik

2021-10-27/ e.u. G A K