En uppdatering om bryggan

I styrelsens nyårshälsning redovisade vi hur arbetet förlöpt med vår brygga och det arbete som brygg-gruppen bedrivit sedan årsstämman och som resulterade i en rapport som pekade på höga kostnader för en totalrenovering. Eftersom det kan vara utmanande att finna lämpliga former för finansiering av den omfattningen sökte styrelsen alternativa vägar framåt. Styrelsen gjorde en sökning efter andra entreprenörer och även konsulter inom teknisk besiktning men dessvärre med föga framgång.  

Det visade sig dock att vi inom vår förening har en erfaren expert på sjönära anläggningar, nämligen Thomas Ekelund. Thomas är numera pensionär men har arbetat som kontroll- och besiktningsman på BSKAB. Thomas har under lång tid arbetat med besiktningar och kontroller av broar och kajkonstruktioner i uppdrag för bland annat SL, Trafikkontoret, Vägverket, SJ med flera. Dessutom har vi Christer Ekermann som under 10 år arbetat på Stockholms Hamnentreprenad med ansvar för allt underhåll av Stockholms Hamnar. I många uppdrag tillsammans med Thomas.

Styrelsen har under våren givit Thomas och Christer i uppdrag att utföra en teknisk besiktning av bryggan, mellanstöden (dvs betongplintarna) och stålinfästningar med tillhörande tvärbalkar. Detta för att ta fram mer tekniskt underlag för en alternativ renoveringsplan. Denna besiktning resulterade i en omfattande rapport där status redovisades för samtliga mellanstöd och infästningar och förslag på åtgärder. Resultatet av undersökningen visade att samtliga stålinfästningar med tillhörande tvärbalkar är i behov av att bytas ut på grund av kraftig korrosion. Av 17 mellanstöd (betongplintar) är minst två i behov av nära förestående renovering (nr 3 och 4 från stranden räknat) eftersom dessa inte längre är homogena. Förslagsvis bör dessa renoveras under hösten 2022. Det yttersta mellanstödet har viss lodavvikelse, dvs lutar, men i dagsläget behövs ingen akut åtgärd. Övriga mellanstöd bedöms kunna hålla ytterligare tid utan akuta åtgärder och kan ingå i en mer långsiktig renoveringsplan.

Med besiktningsrapport som grund har styrelsen fattat beslut om att innan badsäsongen 2022 byta ut 5 stycken stålinfästningar med tillhörande tvärbalkar till en kostnad om ca 70 000 kr samt beställa tillverkning av resterande 12 till en kostnad av 1 500 kr/st. men avvakta med montering. Vidare ska Thomas och Christer återkomma med förslag på handlingsplan för renovering av mellanstöden i betong.

På detta sätt kan bryggan användas under badsäsongen 2022 vilket annars inte hade varit möjligt emedan de 5 stålinfästningar som ska bytas i närtid var i så dåligt skick att säkerheten vid användning av bryggan inte hade kunnat garanteras och bryggan hade fått stanna på landbacken. Vidare kommer styrelsen under ordinarie årsstämma i juli att presentera en handlingsplan för ytterligare renovering av bryggan.