Information angående ansökan om lantmäteriförrättning

Som tidigare meddelats ansökte samfälligheten om lantmäteriförrättning i början av 2023 avseende införlivande av samfällighetens brygga i en av våra gemensamhetsanläggningar. Ansökan grundades på ett beslut som fattades vid extra föreningsstämma hösten 2022.

Styrelsen har i september haft kontakt med Lantmäteriet (LM) avseende ansökan, och då fått besked att ansökan inte kommer att beviljas. Anledningen till det är att LM inte anser att det s.k. väsentlighetsvillkoret kan anses uppfyllt, d.v.s. att bryggan inte kan anses vara av väsentlig betydelse för fastigheterna i samfälligheten. Ytterligare omständigheter för LM:s besked är att bryggan inte ligger på samfällighetens fastighet (mark) samt att medlemmarna i samfälligheten inte är helt eniga om att införliva bryggan i gemensamhetsanläggningen. 

I diskussionerna med LM framfördes även andra alternativ, som att göra en ny ansökan avseende inrättande av en ny gemensamhetsanläggning med deltagande endast av de fastighetsägare som önskar ingå som andelsägare/medlemmar i den anläggningen. Detta alternativ konstaterades dock vara förenat med brister bl.a. genom att fastighetsägare sedermera skulle kunna frånträda (och tillträda) gemensamhetsanläggningen. LM har f.ö. varit tydlig med att även en sådan ansökan sannolikt skulle vara svår att få igenom.

Det kan också nämnas att det ombud som samfälligheten anlitat för ansökan, advokat Håken Weberyd, anser att det under rådande omständigheter inte finns något som vi kunnat komplettera ansökan med som skulle förändra LM:s bedömning.

Mot denna bakgrund, samt för att begränsa samfällighetens kostnader för förrättningen, har styrelsen beslutat att återkalla ansökan. Styrelsen överväger nu andra tillgängliga alternativ beträffande bryggan.

I övrigt hänvisas till den sammanfattande beskrivning som lämnats av samfällighetens ombud vid ansökan, se bifogat.

Styrelsen har givetvis avsett att meddela medlemmarna om ovanstående snarast möjligt. För de medlemmar som har digital postlåda via ex vis Kivra eller Min myndighetspost har LM redan meddelat dem om återkallelsen, övriga fastighetsägare kommer att meddelas via ordinarie post.

// Styrelsen för S:a Kvarnåkershamna samfällighetsförening