LOVA-projektet 2023 i Kvarnåkershamn

Övergödning har länge varit ett av de allvarligaste miljöproblemen i våra hav. Stora mängder näringsämnen transporteras till havet från exempelvis skogs- och jordbruksområden och dåligt renade avlopp. Sedan början av 1900-talet har tillförseln av näringsämnen till havet mångdubblats.

År 2009 inrättade regeringen ett nytt bidrag, LOVA, för lokala vattenvårdsprojekt. LOVA är sedan dess en viktig del av statens samlade havsmiljösatsning, som syftar till att tillvarata och stimulera kreativa initiativ på lokal nivå med särskilt fokus på att minska övergödningen. Stödet ges till kommuner och ideella organisationer. Merparten av stödet ska användas till åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor- eller kväveföreningar i Östersjön eller Västerhavet. Arbetet inom ramen för LOVA-projektet styr mot flera av Sveriges miljökvalitetsmål (http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/). 

Det finns flera sätt att angripa övergödning och i vårt fall handlar det om s.k. symptombehandlande åtgärder d.v.s. åtgärder som minskar den fosfor och det kväve som redan har nått eller kommer att nå havet genom algskörd (eller släkesskörd som vi säger på Gotland).

Vår samfällighet har även i år, liksom tidigare år, arbetat med att förbättra kvaliteten på vattnet och strandlinjen i området kring vår badbrygga. Detta projekt har medfinansierats genom stöd till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, förmedlade av Länsstyrelsen i Gotlands län. Samfälligheten har därutöver bidragit med egna pengar samt en hel del ideellt arbete.

Resultatet av 2023 års arbete är att vi totalt har avlägsnat c:a 190 ton släke med hjälp av Smedbergs Gård AB (rensning av strandlinjen) och Perz Gräv AB (lastning och borttransport av släke). Prover av det avlägsnade släket har analyserats av Agrilab AB utifrån åtta ämnesgrupper. Enligt analyssvaret har vi bl.a. avlägsnat c.a 516 kg kväve och 65 kg fosfor. Det upptagna släket används som jordförbättring inom jordbruket.

Det känns alltid bra att vår samfällighet är med och bidrar till en bättre havsmiljö och att vi bidrar till resultatrelaterad samhällsnytta genom förhöjda rekreations- och estetiska värden. Vi har ansökt om bidrag även för 2024 så att vi kan fortsätta detta viktiga arbete.

// För styrelsen i Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening

Maria Hagberg