Fortsatt process för vattenverket i Kvarnåkershamn

Många av Kvarnåkershamns samfällighetsförening medlemmar deltog i det informationsmöte som Region Gotland inbjöd till den 21 september i Eksta bygdegård. Kommunens och entreprenörens representanter berättade om projektet och därefter följde diskussion.

Vi fick en noggrann redovisning av bristen på grundvatten både på Gotland och i stora delar av fastlandet och vikten av att vattenverket kommer till stånd för att säkra dricksvattenförsörjningen.

Vi fick veta att Kvarnåkershamn bedömts som en särskilt lämplig lokalisering på grund av platsens strategiska läge i förhållande till Visby, Burgsvik och Ljugarn.

Vattenverket kommer att försörja hela södra Gotland och producera 5000 m³ per dygn vilket motsvarar behovet för 25 000 personer. Vattnet kommer att hämtas 1300 meter ut i havet på 12 meters djup.

Ledningarna kommer att nedschaktas i bottensedimentet för att tåla påfrestningar. Från verket och cirka 500 meter ut i havet tillkommer ytterligare en ledning avsedd för det efter reningen saltbemängda returvattnet.

Avloppsvattnet från Kvarnåkershamn kommer att pumpas till Klintehamns nya reningsverk som beräknas stå klart om ett år. Detta innebär att de båda befintliga byggnaderna för avloppsreningen kommer att ersättas med ett mindre pumphus.

Om allt går vägen beräknas tekniska nämnden fatta det slutliga beslutet om projektet den 25 oktober och byggstart är planerad till den 1 november. Om denna tidplan håller bör vattenverket kunna tas i bruk sommaren 2019.

Under diskussionen ställde medlemmarna frågor om bland annat eventuella ljudstörningar för omgivningen, trafikmängder under byggtid och efter driftstart, olika frågor som rör utformningen, bevarande av trädvegetation, eventuell instängsling m.m.
Samfällighetsföreningen kommer att skriva ett yttrande till byggnadsnämnden inför beslutet om bygglov. I yttrandet kommer bland annat följande synpunkter att tas upp:

▪ Ett utlåtande avseende externbuller har tagits fram av Tyréns. Även om Naturvårdsverkets riktvärden för högsta ekvivalenta ljudnivå 40 dBA i friluftsområden enligt utlåtandet bedöms kunna tillgodoses bör vikten av låga, helst ännu lägre, ljudnivåer framhållas.

▪ Placeringen av vattenverket i skogsområdet är hänsynsfull mot det vackra landskapet i Kvarnåkershamn. En fråga är dock om inte anläggningen skulle kunna flyttas något tiotal meter norrut för att garantera ett bredare vegetationsbälte med träd och buskar mot Kvarnåkershamnsvägen.

▪ Vi fick veta på samrådet att verksamheten kommer att alstra små trafikmängder efter driftstart, kanske bara ett par gånger i veckan. Däremot blir naturligtvis byggtrafiken omfattande under etableringen. Detta borde vara ett mycket lämpligt tillfälle att förse Kvarnåkershamnsvägen med en tåligare beläggning vilket skulle vara en stor vinst för oss Kvarnåkershamnsbor.

▪ Pumphuset kommer att förläggas i det öppna landskapet i kanten av den 100 meter breda zonen utmed stranden som utgör naturreservat, riksintresse och för vilken det råder strandskydd. Den i bygglovhandlingen redovisade byggnaden, en betonglåda med plant tak, är inte särskilt väl anpassad till omgivningen. Bättre vore en utformning som anknyter mer till de traditionella fiskebodarna.

Text: Kristina Berglund

Information om Kvarnåkershamns bräckvattenverk

Från vår egen hemsida:

Fortsatt process för vattenverket i Kvarnåkershamn »

Projekteringen av Kvarnåkershamns vattenverk har startat »

Kvarnåkershamn får Sveriges största bräckvattenverk »

Möte med Region Gotland om avsaltningsanläggningen »

Från Region Gotlands hemsida:

Om Kvarnåkershamns bräckvattenverk »

Mötesanteckningar »

Nyhet om informatonsmötet »