Kallelse till ordinarie årsstämma i Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening.

Plats och tid: Siltegården (alldeles intill Silte kyrka) den 2023-07-22 kl. 10.00.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID STÄMMAN 2023-07-22

 1. Stämmans öppnande
 2. Fråga om kallelse skett behörigen
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare tillika rösträknare för stämman
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut 2022/2023
 7. Revisorernas berättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2023/2024
  1. underhållsplan för verksamheten och ekonomi
  2. Skogsvårdsplan 2023/2024
 10. Redovisning av bryggrapport
 11. Fördelning av föreningens jakträtt
 12. Ersättningar till styrelsen med flera
 13. Förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd för 2023/2024
 14. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 19. Nästa stämma, tid och plats
 20. Stämman avslutas

Kom gärna en stund innan så vi hinner upprätta närvaroförteckning och röstlängd.

Hjärtligt välkomna

Styrelsen