Hjälpreda för bygg- och markärenden

Södra Kvarnåkershamn har stora kvaliteter. Det gäller både den friliggande bebyggelsen i grupper med generösa grönområden däremellan och det skickligt utformade lofthusområdet inspirerat av traditionella fiskelägen med tjärade bodar. Vi har allt att vinna på att värna vårt område genom att se till att förändringar sker varsamt.

Lagstiftningen sätter vissa ramar för vad som får och inte får göras. Men det krävs också att vi alla inte bara ser till vårt eget hus utan också till att bebyggelsens utformning och färgsättning bidrar till en god helhetsverkan i området. Inte minst gäller detta lofthusen där avvikelser jämfört med den ursprungliga enhetliga utformningen försvagar det goda samlade helhetsintrycket. Tänk på att dina åtgärder påverkar grannens utsikt! Om vi alla tänker så kan vi glädjas åt utsikten mot vår granne och att vi förvaltar vårt fina område väl för framtiden.

Nedan anges reglerna kortfattat för de vanligast förekommande typerna av ärenden.

När behövs bygglov?
Grundregeln enligt plan- och bygglagen är att det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad, ändrad användning och avsevärd förändring av byggnadens yttre utseende. I Kvarnåkershamn gäller detaljplaner som anger byggrätt, högsta byggnadshöjd m.m. Detaljplanerna finns på Region Gotlands hemsida www.gotland.se/plankartor

På regionens hemsida finns också utmärkta checklistor både för åtgärder som kräver bygglov och för bygglovsbefriade åtgärder som dock kräver anmälan. www.gotland.se/checklistor

Bygglovsbefriade åtgärder
För en- och tvåbostadshus är vissa åtgärder befriade från bygglovsplikt. Ibland krävs dock anmälan och startbesked för bygglovsbefriade åtgärder. I lägen närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs grannes medgivande för bygglovsbefriade åtgärder. Även samfälligheten räknas som granne i dessa sammanhang. Om grannen inte medger lägen närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs bygglov.

Några vanliga fall där bygglov inte krävs:
Attefallshus. För komplementbyggnad/er om totalt max 25 kvm byggnadsarea och med taknockshöjd högst 4 meter som byggs i omedelbar närhet av bostadshuset krävs inte bygglov.

Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande. Anmälan och startbesked krävs. Enligt en dom nyligen i Mark- och miljööverdomstolen kan grannes rätt komma att förstärkas vid bygge av Attefallshus.

Mindre tillbyggnad på huvudbyggnad. Endast en tillbyggnad om max 15 kvm byggnadsarea får göras utan bygglov. Byggnaden får inte överstiga bostadshusets taknockshöjd och får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande. Anmälan och startbesked krävs.

Eldstad. För installation av braskamin, vedspis, öppen spis, kakelugn, kassett och/eller skorsten/rökkanal krävs inte bygglov. Anmälan och startbesked krävs.

Friggebod. Friggebod/ar får uppföras utan bygglov och anmälan. De får totalt omfatta max 15 kvm byggnadsarea. Höjden på taknocken får inte överstiga 3 meter. Friggeboden ska vara fristående och byggas i omedelbar närhet av bostadshuset. Friggebod får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande. Om friggeboden placeras närmare tomtgräns mot allmän plats/väg än 4,5 meter krävs bygglov.

Staket, plank, mur. Staket som är högst 110 centimeter högt och genomsiktligt kräver inte bygglov eller anmälan. För plank eller mur som är högst 1,8 meter högt och ligger inom 3,6 meter från bostaden krävs inte bygglov eller anmälan. Vid placering av plank eller mur närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs grannes medgivande. Om planket eller muren placeras
närmare tomtgräns mot allmän plats/väg än 4,5 meter krävs bygglov.

Byte av tak- eller fasadmaterial eller fasadkulör. Dessa ändringar kräver inte bygglov om åtgärden inte väsentligen ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Bedömningen kan vara svår när det gäller att avgöra om byggnadens eller områdets karaktär ändras väsentligt. Om du är osäker kontakta gärna kundtjänst bygglov, e-post: kundtjanst.bygglov@gotland.se
Bifoga lämpliga bilder och beskrivningar som behövs för bedömningen.

Några exempel på övriga ärenden
Flyttning av byggnad. Flyttning av byggnad till annan plats kräver bygglov.

Rivning av byggnad. Det krävs rivningslov för rivning av byggnad eller del av byggnad.
Startbesked krävs. För byggnader som inte kräver bygglov krävs inte heller rivningslov eller startbesked.

Anmälan kommunalt vatten- och avlopp
Anläggningsavgiften är en engångsavgift vid anslutningen. Därtill kommer en löpande brukningsavgift. Fastighetsägare ska anmäla förändringar av installationen till regionen. Det kan exempelvis gälla nytt vattenuttag, installation av golvavlopp, diskbänk m.m. i utrymmen där sådan anordning inte funnits tidigare eller när väsentliga förändringar görs av material och dimensioner i befintlig installation. Installation i komplementbyggnad av köksenhet och wc innebär en ny s.k. tariffenhet med krav på ytterligare anläggningsavgift och brukningsavgift.

Trädfällning
Trädfällning får ske på egen tomt. I vissa fall kan fastighetsägares önskemål om fällning av träd på angränsande samfälld mark beviljas. Detta kräver dock skriftligt tillstånd av styrelsen för samfällighetsföreningen. Även grannars godkännande krävs. Börja med att kontakta styrelsen när du har önskemål om trädfällning utanför din tomt.

Kontakta Region Gotland vid minsta osäkerhet, tel: 0498-26 90 00
Ytterligare information finns på regionens hemsida www.gotland.se/bygglov

Informera också styrelsen för samfälligheten om byggnads- och andra
åtgärder.
Styrelsen juni 2018