Verksamhetsplan 2020/2021

STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2020/2021

Verksamhetsplanen avser tiden mellan 2 årsmöten.

Ekonomi – under verksamhetsåret genomförs en analys av följande tre frågor som föreläggs 2021 års
stämma för beslut:
1.) en underhållsplan tas fram för att ge styrelsen ett ändamålsenligt styrverktyg för verksamheten och
ekonomin. Utifrån denna, återkomma med:
2.) förslag till årsavgift till samfälligheten för att möta långsiktiga behov.
3.) återkomma med förslag att antingen taxera ut avgiften till medlemmarna två gånger per år eller
uppta en checkräkningskredit för att på det sättet jämna ut likviditeten.

Vägar – grusvägarna underhålls genom ”sladdning” en gång under våren. Snöröjning görs efter behov med ambitionen att hela området skall vara tillgängligt hela året oavsett vädersituation.
Plogning av det belagda vägnätet utförs med mindre maskin, alternativt stor maskin med gummiskär utan tryck.

Siktröjning görs under våren vid behov. Utsättning av farthinder på våren och borttagning innan vintern.

Söka fortsatt statsbidrag för drift av vissa av våra vägar.

Markvård – kontinuerlig markvård, dvs. underhåll av tidigare genomförda arbeten, slyröjning, klippning under augusti av gräs i Lofthusområdet, klippning av gångstigar från festplatsen och
Lofthusområdet till stranden samt stigen mellan Björnbergsstigen och Kvarnåkershamnsvägen.

Delar av spången längs stigen till Brudkorset behöver bytas ut. Stigen till brudkorset röjs vid behov.

Fornminnen – i området hålls tillgängliga genom röjning och klippning.

Bryggan och stranden – upptagning och nedläggning av badbryggan. Nedläggning görs i under maj och upptagning senast i månadsskiftet augusti-september. Bevaka behov av underhåll av fundament och bryggelement.

Fortsatt arbete med slekesborttagning. Arbeta för fortsatt LOVA- bidrag vilket är nödvändigt för att utföra arbetet i nuvarande omfattning.

Verka för externa bidrag till driften av bryggan.

Kvarnåkersvallen – klipps och gymområdet rensas från ogräs vid behov.

Festplatsen – området klipps inför midsommarfirandet. Flaggning sker på officiella flaggdagar med svensk flagga och under övrig tid är vimpel hissad. Flaggning med svensk flagga eller vimpel sker endast under sommarsäsongen.

Städdag – minst en årlig städdag anordnas med korvgrillning och kaffeservering. Under städdagen rensas bland annat stranden från skräp men även andra arbetsinsatser kan ingå för att vidmakthålla områdets kvaliteter.

Midsommarfest – midsommarfest organiseras med stångresning och musikunderhållning.

Föreningens egendom – maskiner och utrustning underhålls.

Insamling av ris – fortsatt möjlighet att lämna ris vid några uppsamlingsställen där riset senare flisas och körs bort.

Hemsidan – fortsatt drift av hemsidan med nuvarande ambition

Kaninfrågan – vi kommer fortsatt arbeta med att störa kaninerna på deras etableringsställen genom undanröjning av sly. Fortsatt kontakt tas med Silte Jaktvårdslag för avskjutning när det är möjligt.