Verksamhetsplan 2021/2022

Uppdaterad 2021-08-04

STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2021/2022

Utdrag par. 12. Stämmoprotokoll 2021:

”Verksamhetsplanen avser tiden mellan 2 årsmöten.

Planen följer i stort tidigare års verksamhetsplaner med tillägg att bl.a. fortsätta arbetet med ett digitalt arkiv för föreningens dokument samt att renovera spången till Brudkorset. Planen fastställdes utan kommentarer.

Utöver detta så kommer en brygg-grupp att tillsättas och förhoppningsvis även en ”festkommittégrupp” med uppgift att ansvara för t.ex. midsommarfirande och städdagar. Under stämman framkom att sammanhållningen och gemenskapen stärks med ett delat engagemang för våra gemensamma uppgifter.”

STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2021/2022
Verksamhetsplanen avser tiden mellan två årsmöten.


Underhåll
Vägar
• Grusvägarna underhålls genom skrapning/hyvling en gång under våren. Snöröjning
görs efter behov med ambitionen att hela området ska vara tillgängligt hela året
oavsett vädersituation.
• Plogning av det belagda vägnätet utförs med mindre maskin, alternativt stor maskin
med gummiskär utan tryck.
• Siktröjning görs under våren vid behov. Utsättning av farthinder på våren och
borttagning innan vintern. Söka fortsatt statsbidrag för drift av vissa av våra vägar.


Markvård
• Kontinuerlig markvård av tidigare genomförda arbeten.
• Slyröjning och klippning av gräs i Lofthusområdet, klippning av gångstigar från
festplatsen och Lofthusområdet till stranden samt stigen mellan Björnbergsstigen och
Kvarnåkershamnsvägen.
• Delar av spången längs stigen till Brudkorset behöver bytas ut. Stigen till brudkorset
röjs vid behov.
• Fornminnen-området hålls tillgängliga genom röjning och klippning.
Skogsvård – en uppdaterad skogsvårdsplan ska tas fram. Skogsvårdsgruppen ska
arbeta med detta.


Föreningens egendom
Maskiner och utrustning underhålls.
Insamling av ris
Fortsatt möjlighet att lämna ris vid några uppsamlingsställen där riset senare flisas och körs
bort.


Bryggan och stranden
• Upptagning och nedläggning av badbryggan. Nedläggning görs under maj och
upptagning senast i månadsskiftet augusti-september.
• Arbeta med att ta fram en tidsplan för renoveringen av bryggan samt olika förslag till
finansiering. Målet är skapa en projektgrupp av medlemmar som vill engagera sig i
denna fråga.


• Fortsatt arbete med släkesborttagning i nuvarande omfattning under förutsättning att
samfälligheten tilldelas LOVA- bidrag.
Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening Sida 2 av 3


Kommunikation och handlingar
• Hemsidan och grupperna på Facebook drivs med samma ambition som tidigare år.
• Kommunikation med medlemmarna sker genom anslag på hemsidan, utskick via epost samt i vissa fall anslag på tavlan på Lofthusvägen.
• Upprätthålla en uppdaterad e-postlista för samfällighetens medlemmar.
• Fortsätta arbetet med ett digitalt arkiv.


Kvarnåkersvallen
• Klippa och rensa från ogräs vid behov.
• Nät och vindskydd till tennisbanan sätts upp i samband med städdag eller under maj,
nedtagning sker senast i månadsskiftet augusti/september.


Festplatsen
• Området klipps inför midsommarfirandet.
Flaggning sker på officiella flaggdagar med svensk flagga och under övrig tid är
vimpel hissad.
• Flaggning med svensk flagga eller vimpel sker endast under sommarsäsongen.
Gemenskap


Anordna minst en årlig städdag med efterföljande gemensam fika/lunch. Under
städdagen rensas bland annat stranden från skräp men även andra arbetsinsatser kan
ingå för att vidmakthålla områdets kvaliteter, t.ex. ogräsrensning vid
Kvarnåkersvallen.


• Midsommarfest organiseras med stångresning och musikunderhållning.


Verka för att ansvaret för aktiviteter fördelas i olika arbetsgrupper, t.ex. skogsvård
och städdag.


Kaninerna
• Vi kommer fortsatt arbeta med att störa kaninerna på deras etableringsställen genom
undanröjning av sly.
• Fortsatt ha kontakt med Silte Jaktvårdslag för avskjutning när det är möjligt