Hjälpreda för bygg- & markärenden

Södra Kvarnåkershamn har stora kvaliteter. Det gäller både den friliggande bebyggelsen i grupper med generösa grönområden däremellan och det skickligt utformade lofthusområdet inspirerat av traditionella fiskelägen med tjärade bodar. Vi har allt att vinna på att värna vårt område genom att se till att förändringar sker varsamt.

Lagstiftningen sätter vissa ramar för vad som får och inte får göras. Men det krävs också att vi alla inte bara ser till vårt eget hus utan också till att bebyggelsens utformning och färgsättning bidrar till en god helhetsverkan i området. Inte minst gäller detta lofthusen där avvikelser jämfört med den ursprungliga enhetliga utformningen försvagar det goda samlade helhetsintrycket. Tänk på att dina åtgärder påverkar grannens utsikt! Om vi alla tänker så kan vi glädjas åt utsikten mot vår granne och att vi förvaltar vårt fina område väl för framtiden.

Nedan anges kortfattat ett utdrag av de vanligast förekommande typerna av ärenden. Nedanstående ska endast ses som ett orienterande råd och stöd. Regler och lagar kan förändras och nedanstående text kan vara missvisande. Aktuella regler behöver därför verifieras med Region Gotland när åtgärd är aktuell.

När behövs bygglov?
Grundregeln enligt plan- och bygglagen är att det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad, ändrad användning och avsevärd förändring av byggnadens yttre utseende. I Kvarnåkershamn gäller detaljplaner som anger byggrätt, högsta byggnadshöjd m.m. Detaljplanerna finns på Region Gotlands hemsida.

På regionens hemsida finns också utmärkta checklistor både för åtgärder som kräver bygglov och för bygglovsbefriade åtgärder som dock kräver anmälan.

Bygglovsbefriade åtgärder
För en- och tvåbostadshus är vissa åtgärder befriade från bygglovsplikt. Ibland krävs dock anmälan och startbesked för bygglovsbefriade åtgärder. I lägen närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs grannes medgivande för bygglovsbefriade åtgärder. Även samfälligheten räknas som granne i dessa sammanhang. Om grannen inte medger lägen närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs bygglov. 

Det finns några vanliga fall där bygglov inte krävs. Om du till exempel ska bygga ett attefallshus, läs mer om detta på boverkets sida. 

Mindre tillbyggnad på huvudbyggnad.
Endast en tillbyggnad om max 15 kvm byggnadsarea får göras utan bygglov. Byggnaden får inte överstiga bostadshusets taknockshöjd och får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande. Anmälan och startbesked krävs.

Eldstad 
För installation av braskamin, vedspis, öppen spis, kakelugn, kassett och/eller skorsten/rökkanal krävs inte bygglov. Anmälan och startbesked krävs.

Staket
Ett staket är en lätt avskärmning som är genomsiktlig från alla håll och har samma avstånd mellan brädorna som brädans bredd. Exempel: om du väljer en bräda som är 5 centimeter bred ska tomrummet mellan brädorna också vara minst detsamma, det vill säga minst 5 centimeter. Staket kan kräva bygglov om det är högre än 1,1 m.

Plank
Ett plank är en tät konstruktion som har mindre tomrum mellan brädorna än brädan är bred. Exempel: om du väljer en bräda som är 5 centimeter så är utrymmet mellan brädorna mindre än 5 centimeter. Om planket är högre än 1,1 meter mätt från marken så krävs bygglov. Tänk även på att en glasskiva eller en segelduk bedöms som plank och kan alltså kräva bygglov.

Mur och stödmur

Murar och stödmurar är täta inhägnader som kräver bygglov om de är högre än 0,5 m.

Häck

Det krävs inte bygglov för att plantera en häck eller ett träd oavsett höjd.

Bygglovsbefriade murar och plank
Murar och plank vid en uteplats placerat och utformat enligt ”friggebodreglerna” behöver inte bygglov, under förutsättning att åtgärden sker på ett en- eller tvåbostadshus.

En mur eller ett plank till skyddad uteplats får byggas inom 3,6 meter från bostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter mätt från marken. Avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter.

Grannar kan godkänna att bygglovsbefriade murar och plank placeras närmare deras gräns än 4,5 meter. Ett skriftligt godkännande från grannar försäkrar dig mot framtida tvister. Avstånd till gata och park ska alltid vara minst 4,5 meter. Där finns inga undantag, enligt riktlinjer från Boverket.

Byte av tak- eller fasadmaterial eller fasadkulör. Dessa ändringar kräver inte bygglov om åtgärden inte väsentligen ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Bedömningen kan vara svår när det gäller att avgöra om byggnadens eller områdets karaktär ändras väsentligt. Om du är osäker kontakta gärna kundtjänst bygglov, e-post: kundtjanst.bygglov@gotland.se
Bifoga lämpliga bilder och beskrivningar som behövs för bedömningen.

Några exempel på övriga ärenden
Flyttning av byggnad. Flyttning av byggnad till annan plats kräver bygglov.

Rivning av byggnad. Det krävs rivningslov för rivning av byggnad eller del av byggnad.
Startbesked krävs. För byggnader som inte kräver bygglov krävs inte heller rivningslov eller startbesked.

Anmälan kommunalt vatten- och avlopp
Anläggningsavgiften är en engångsavgift vid anslutningen. Därtill kommer en löpande brukningsavgift. Fastighetsägare ska anmäla förändringar av installationen till regionen. Det kan exempelvis gälla nytt vattenuttag, installation av golvavlopp, diskbänk m.m. i utrymmen där sådan anordning inte funnits tidigare eller när väsentliga förändringar görs av material och dimensioner i befintlig installation. Installation i komplementbyggnad av köksenhet och wc innebär en ny s.k. tariffenhet med krav på ytterligare anläggningsavgift och brukningsavgift.

Kontakta Region Gotland vid minsta osäkerhet, tel: 0498-26 90 00
Ytterligare information finns på regionens hemsida.